โปรแกรม Photo Scape เป็นโปรแกรมอำนวยความสะดวกเี่กี่ยวกับรูปภาพ ใช้งานง่ายกว่า Photoshop ตั้งเยอะ ค่ะ สามารถ Download มาทดลองใช้ ได้ที่ http://www.photoscape.org/ps/main/download.php ซึ่งมีเครืื่องมือให้เลือกใช้เช่น
Photo Scape
Photo Scape

 

Viewer

PhotoScape Viewer

PhotoScape Viewer

Editor

PhotoScape Editor

PhotoScape Editor

Batch Editor

PhotoScape Batch Editor

PhotoScape Batch Editor

Page

PhotoScape Page

PhotoScape Page

Combime

PhotoScape Combine

PhotoScape Combine

AniGif

PhotoScape Anigif

PhotoScape Anigif

Print

PhotoScape Print

PhotoScape Print

Screen Capture

Color Picker

Raw Converter

Rename

Home Page

Advertisements